Osrednje osebnosti na področju otroške kirurgije

Prof. dr. Silvo Lipovšek (r. 1948), zdravnik, specialist otroške kirurgije.

Slovenskim staršem, rojen v Argentini. Medicino je študiral na Medicinski fakulteti v Buenos Aires in jo zaključil s diplomo leta 1974. Rezidenco (specializacijo) otroške kirurgije naredil v otroški bolnišnici »Hospital de Pediatria Pedro de Elizalde« v Buenos Aires. Specializacijo je dopolnil v ZDA in sicer na podrocju »anorektalnih malformacij« s prof. Pena Rodriguez na Schneider’s Children’s Hospital v Long Island (1987-1988) in »kirurgijo novorojenčkov« na otroški bolnišnici v Denver, Colorado (1990). Specialist »Administracije in upravljanja bolnišnic v Argentini (1997). Evropski specialist otroške kirurgije (UEMS) leta 2010. Asistent in docent anatomije, patologije, pediatrije in otroške kirurgije na Medicinski fakulteti Univerze v Buenos Airesu. Izredni profesor kirurgije na Medicinski fakulteti Univerze v Colorado (UCHSC) (1990), Od leta 1994, profesor otroške kirurgije na fakulteti za Biomedicinske vede v Buenos Airesu. Član in predsednik razsodišča za podelitev naziva »specialist otroške kirurgije« pri Zdravniški zbornici province Buenos Aires v Argentini (1994-2003). Avtor in soavtor 98 strokovnih prispevkov, člankov in predavanj na področju otroške kirurgije. Soavtor knjige »Učbenik Pediatrije« (Manual de Pediatria) glavnega avtorja prof. Jose Maria Albores (1980) [4]. Pridruženi urednik strokovne revije »European Journal of Pediatric Surgery« od leta 2009. Otroški kirurg na katedri pediatrije Univerzitetnega kliničnega centra Buenos Aires (1981-1983).Otroški kirurg in namestnik predstojnika na oddelku za otroško kirurgijo Univerzitetne bolnišnice Federalne Policije v Buenos Aires (1983-1997). Ustanovitelj oddelka za otroško kirurgijo občinske bolnišnice »Dr. Diego E. Thompson« v Buenos Aires (1996-2003).

Za stalno preseljen v Slovenijo leta 2003. Po nostrifikaciji diplome in prejem licence zaposlen, kot specialist kirurg na otroškem oddelku kirurških strok Splošne bolnišnice Celje (2004-2011). Od leta 2011 specialist kirurg, namestnik predstojnika in predstojnik otroške kirurgije na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Aktivni član 10 argentinskih, evropejskih in svetovnih združenj otroške kirurgije. Ustanovni član in sekretar Sekcije kirurgov otroške kirurgije (SKOK) od leta 2007. Član 5 slovenskih strokovnih združenj. Predstavnik za Slovenijo WOFAPS-a (World Federation of Associations of Pediatric Surgery). Slovenski predstavnik na UEMS Section & Board of Pediatric Surgery od leta 2009. Vodja ekipe in programa za usposabljanje specializantov kirurgije na področju otroške kirurgije na otroškem oddelku kirurških strok Splošne bolnišnice Celje (2007-2011). Pobudnik in odgovoren na Sekciji kirurgov otroške kirurgije (SKOK-SZD) za pripravo Programa in priznanje otroške kirurgije, kot specializacija v Sloveniji. Cilj je bil dosežen 15. Junija 2015, ko je Skupščina ZZS priznala otroško kirurgijo, kot specializacijo. Predsednik 16. Evropskega kongresa otroške kirurgije »Slovenija 2015« v Cankarjevem domu (17. do 20. Junija).

prim. dr. Edo Lakner, dr. med. (21.8.1919-9.1.1997) , zdravnik, specialist otroške kirurgije.

Prvi slovenski otroški kirurg v Jugoslaviji in ustanovitelj prvega oddelka otroške kirurgije v Sloveniji (SBC 1966).

Prof. dr. Metka Derganc (r. 1946), zdravnica pediatrinja, pionirka intenzivne terapije novorojenčkov

Medicino je doštudirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1970, staž in del specializacije iz pediatrije je opravila v ZDA ter jo zaključila leta 1979 v Ljubljani. Med letoma 1979 in 2004 je bila vodja enote za intenzivno terapijo otroka (EIT) Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKCL. Leta 1980 je začela s pedagoškim delom na Katedri za pediatrijo MF UL in leta 1987 doktorirala. Redna profesorica za pediatrijo je postala leta 2008. Strokovno se je izpopolnjevala mdr. na Švedskem, v Nemčiji in Angliji. V študijskem letu 1990/1991 je bila gostujoča predavateljica v Univerzitetni bolnišnici Johns Hopkins Hospital v Baltimoru v ZDA.

Znanstveno je delovala na različnih področjih intenzivne terapije novorojenčka in dojenčka, strokovno delo pa je tudi posvetila temu področju, zato velja za utemeljiteljico te dejavnosti v Sloveniji in takratni Jugoslaviji. Skrbela je za sprotno uvajanje novih dosežkov in vzgojo kadrov na tem področju ter v prvem desetletju 21. stoletja organizirala dolgotrajno celostno sledenje otrok, zdravljenih v EIT. Bila je mdr. predsednica Jugoslovanskega združenja za intenzivno terapijo otroka in vodja pediatrične skupine pri Slovenskem združenju za intenzivno medicino (SZIM). Pripravila je znanstveni program 1. svetovnega kongresa intenzivne terapije otroka v Ljubljani leta 1981, XIII. kongresa Evropskega združenja za intenzivne terapijo otroka (ESPNIC) leta 2002 in v letih 2008 do 2014 pripravljala znanstveni program simpozijev LIPNIC o umetni ventilaciji, nevrointenzivni terapiji ter prehrani kritično bolnega otroka. Objavila je več odmevnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah in bila vabljena predavateljica na številnih mednarodnih kongresih

Doc. dr. Janez Primožič (r. 1944), zdravnik pediater, pionir intenzivne terapije kirurško zdravljenih otrok

Medicino je študiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in jo zaključil leta 1969. Specialistični izpit iz pediatrije je opravil leta 1976. Doktoriral je leta 1993, leta 1996 pa je bil imenovan za docenta na MF UL. Od leta 1987 do 2010 je bil predstojnik Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo v UKCL.

Izpopolnjeval se je na univerzitetnih ustanovah v Veliki Britaniji, ZDA in Nemčiji. Deloval je na področju pediatrične intenzivne terapije, zlasti otrok, ki so bili operirani na srcu. Leta 1994 je v zdravljenje kritično bolnih otrok uvedel dolgotrajno zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO). Leta 1988/89 je strokovno organiziral in vodil prvo multidisciplinarno enoto za neonatalno in pediatrično intenzivno terapijo v Kuvajtu. Leta 1996 je za zdravnike in medicinske sestre uvedel redne letne seminarje »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in transport«. Ob selitvi oddelka za otroško kirurgijo v nove prostore Pediatrične klinike UKCL leta 2009 je bil vodja skupine, ki je prostorsko in medicinsko zasnovala enoto za pediatrično intenzivno terapijo in otroški operacijski blok. Je član Republiške komisije za medicinsko etiko (1994) in Komisije za varstvo pacientovih pravic pri Ministrstvu za zdravje (2013). V letih 2013–2014 je bil predsednik razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo RS. Za njegovo delo ga je Slovensko združenje za intenzivno medicino leta 2011 imenovalo za svojega častnega člana.

Prof. Pavle Kornhauser (r. 1924), zdravnik pediater, ustanovitelj pediatričnega oddelka kirurških strok

Študiral je na Medicinski fakulteti v Zagrebu, kjer je promoviral leta 1952, specialistični izpit iz pediatrije pa je opravil leta 1960 v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Nemčiji, Veliki Britaniji in Franciji. Za primarija je bil imenovan leta 1968, leta 1988 pa za izrednega profesorja ljubljanske medicinske fakultete. Leta 1958 je v Šentvidu pri Stični ustanovil Zavod za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino dr. Marko Gerbec. Med letoma 1974 in 1989 je bil predstojnik Pediatričnega oddelka kirurških strok UKC Ljubljana, kamor je uvedel interdisciplinarno intenzivno terapijo. Prizadeval si je za humanizacijo hospitalizacije otroka, sožitje bolnega otroka s starši ter redno prisotnost učitelja in vzgojitelja. Bil je urednik strokovnih časopisov Pro medico, Raziskovalec in zbornikov podiplomskih predavanj iz kirurgije. Je dobitnik več priznanj in nagrad, mdr. Potrčeve nagrade. Kot pianist je desetletja nastopal na zdravniških prireditvah in bil s prof. dr. Antonom Dolencem leta 1979 soustanovitelj Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher

Skok saops

SEKCIJA OTROŠKE KIRURGIJE - UKC MARIBOR
NASLOV:
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR,
ODDELEK ZA OTROŠKO KIRUGIJO,
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
TELEFON: +386 2 321-14-83